top of page
OAC Sweden without world.png

Värdegrund

Grundlagsdokument för tillsättande i OAC Sverige 

Syftet med det här dokumentet är att tydliggöra värdegrundlagen i vad Open Air Campaigners Sverige (OAC) bygger sitt arbete på, och beskriva de förpliktelser det innebär för alla anställda och evangelister.  
En tydlig värdegrundlag bidrar till trygghet och frimodighet för både anställda och arbetsgivare. 


1 Grundlag 

Grundlagen för arbetet i OAC Sverige är hämtat från Bibeln och Open Air Campaigners International’s lär-grundlag “Statement of Faith”. Bibeln är den högsta auktoritet för liv och lära. OAC har sin “Statement of Faith” som är en deklaration om Bibelns grundlagslära. Alla delar av OAC Sveriges vision, metoder och uppgifter ska samverka med OAC Internationellt. 


2 Ändamål 

OAC har till ändamål att nå ovana kyrkobesökare och ofrälsta människor med evangeliet om Jesus Kristus. Primärt ska detta ske genom möte på gator och olika torg, och i situationer som OAC’s förkunnelsemetoder med fördel kan användas. 

OAC önskar även att mobilisera och utrusta personer/evangelister i församlingarna och missionsorganisationer till evangeliserande tjänst i överenstämmelse med Guds kallelse (missionsbefallningen). Det här sker vid konferenser, seminarium och lokala kurser. 


3 Organisationens ansvar 

3.1 Arbete 

OAC utför sin målsättning genom heltidsanställda och evangelister. Dessa har ansvaret för att utföra sina uppgifter i samstämmighet med deras arbetsavtal eller befattning. OAC vill betala utifrån gällande regelverk inom organisationen.  


3.2 Skyldigheter gentemot anställda 

OAC ser det som viktigt att ha en god och nära uppföljning av alla anställda. Sverigeledaren har ansvaret för goda samarbetsförhållande mellan ledningen och den anställda. OAC önskar att bidra till att varenda anställd i största möjliga grad kan få användning av sina nådegåvor och sina mänskliga och professionella utrustning i arbetet. Det är både önskvärt och nödvändigt att det i OAC finns rum för fritt utbyte av åsikter om organisationens arbete.  

Anställda har arbetsavtal och arbetsbeskrivning för de uppgifter de får tilldelade. Anställdas rättigheter skyddas genom Arbetsmiljölagen. 


4 Anställdas och evangelisters ansvar 

Anställda och evangelister ska bidra till att förverkliga OAC’s målsättning och kallelse genom både definierade arbetsuppgifter, attityder och livsstil. Det önskas att anställda och evangelister samarbetar med styrelsen och sverigeledaren för att få genomfört varje års handlingsplan. 


4.1 Förhållandet mellan arbetsgivare och kollegor 

Anställda i OAC ska både inåt och utåt representera organisationen som helhet. Det förväntas att de anställda är lojala gentemot organisationen gällande lagar och förordningar. Oenighet eller problem i koppling med dessa tas upp i interna forum eller med närmsta överordnad. 

En anställd har ansvaret för att använda arbetstiden till de uppgifterna instruktionerna föreskriver. Uppgifterna knyts till engagemanget och förtroendepositioner utanför denna position bör tydligt separeras från detta. Tvivel som uppstår görs upp med närmsta chef. 


4.2 Kristen livsstil 

Den anställda är en del av organisationens verksamhet och har en viktig förebildsfunktion både i arbetstiden och i övriga livet. Om en anställd lever i strid med kristen etik uppstår en konflikt i förhållande till anställningsgrunden. I yttersta påföljd kan sådana förhållanden leda till uppsägelse. 

Även evangelisten är en viktig del av organisationens verksamhet och har därmed också en viktig förebildsfunktion i sin tjänst. Om en evangelist lever i strid med kristen etik uppstår en konflikt i förhållande till samarbetsgrunden. I yttersta påföljd kan sådana förhållanden leda till att denne inte kan fortsätta sitt samarbete med OAC. 

Det förväntas att den anställda och evangelisten i OAC främjar kristen etik och livsstil i ord, attityd och handling. Guds ord lär oss följande: 

Gud är livets skapare och livets Herre. Han har skapat mänskligheten som sin avbild och har lagt evigheten i deras hjärtan. Människolivet är därför okränkbart från befruktningen till naturlig död. Det här innebär också att alla är kallade till att visa respekt för sina medmänniskor. Både fysiskt och psykiskt övergrepp är att kränka en medmänniska och synda mot Gud. 

Gud har skapat människorna till man och kvinna. Det livslånga äktenskapet mellan en man och kvinna är den enda rätta ramen för det sexuella samlivet. 

Gud har insatt överordnade. En kristen ska därför leva i samvaro med de lagar och föreskrifter som ges av den tillsatta statsmakten, så länge det inte strider med Guds ord. 

Kristna ska vara ansvariga och främja en nykter livsstil i mötet med droger. 


5. Litteratur 

För mer fördjupad läsning om OAC’s värdegrundlag hänvisas följande dokument: 

Open Air Campaigners Internationella lär grundlag “Statement of Faith” 

Handlingsplan för aktuellt år. 


Översatt från Norges ”Verdidokument” den 19 oktober 2020. 

Värdedokument

Trosförklaring OAC

  1. Skriften: Vi tror att Gud har inspirerat orden i Bibeln utan brist i originalskriften för att ge mänskligheten hans officiella budskap. 

  2. Gudomen: Vi tror på en evig Gud som existerar i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Anden. 

  3. Jesus Kristus: Vi tror på hans sanna gudomlighet, hans jungfrufödelse, hans mänsklighet, hans syndfria liv, hans ställföreträdande död, hans kroppsliga uppståndelse, hans himmelsfärd, hans närvaro som Överstepräst och hans framtida återkomst till jorden. 

  4. Den Helige Anden: vi tror på hans fulla gudom. Han överbevisar syndare och tar sin boning, ger sin stämpel och placerar troende i Kristi kropp. Han ger andliga gåvor och kraft att leva ett kristet liv.  

  5. Människa: vi tror att Gud skapade allt så som det är beskrivet i Första Mosebok. Vi tror att den första mannen, Adam syndade. Det förde med sig andlig död för all mänsklighet, som sedan står fördömd, och som gör den nya födseln absolut nödvändig. 

  6. Frälsning: vi tror att Gud ger evigt liv till dem som omvänder sig och sätter sin tilltro på endast Kristus, rättfärdiggjorda genom Kristus blod och tillräknar sin egen rättfärdighet på dem. 

  7. Kyrkan: Vi tror på en allmännelig kyrka som alla troende tillhör. Vi tror på betydelsen av lokala kyrkor som består av troende som samlas för lovsång, gemenskap och undervisning. Vi tror på ansvaret som Kyrkan har för att fullborda Den stora befallningen från Kristus, att predika evangeliet för alla nationer.  

  8. Framtiden: Vi tror på den odödliga själen, kroppens uppståndelse, evig gemenskap med Gud för de troende, evigt straff för de inte troende.   

bottom of page