top of page
OAC Sweden without world.png

Stadgar för Open Air Campaigners Sverige

Godkända vid upprättelse av Open Air Campaigners Sverige 

§ 1 Organisation

Open Air Campaigners Sverige är en ideell förening som förkortat kallas OAC
Sverige. OAC Sverige är en oberoende missionsorganisation, som samarbetar med
Open Air Campaigners International.

§ 2 Grund OAC Sverige bygger sitt arbete på:
• Bibeln som högsta norm för liv och lära, och delar vision, metoder och uppgift med
Open Air Campaigners International.
• Open Air Campaigners Internationals lärogrund «Statement of faith».

§ 3 Ändamål
OAC Sverige har som syfte att:
• nå onådda människor med evangelium om Jesus Kristus. Primärt sker detta genom
möten på gator, torg och i olika sammanhang där OAC Sveriges predikostil med
fördel kan användas.
• mobilisera och utrusta personer/evangelister i församlingar och
missionsorganisationer till evangeliserande tjänst i överensstämmelse med Guds
kallelse (missionsbefallningen). Detta sker vid konferenser, seminarier, lokala kurser
och personliga möten.

§ 4 Medlemskap
Alla som samtycker med OAC Sveriges trosgrund § 2 och ändamål § 3 kan bli
medlemmar. Medlemskap erhålls vid betalning av årlig medlemsavgift.

§ 5 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar i OAC Sverige
som har betalat årlig medlemsavgift senast 4 veckor innan årsmötet har rösträtt. I
tillägg har styrelsemedlemmar och anställda rösträtt på årsmötet. Ordinarie årsmöte
bör avhållas innan utgången av april. Kallelse till årsmötet skickas ut minst 6 veckor
innan årsmötet äger rum. Årsmöteshandlingar skickas ut minst 14 dagar före mötet.
Motioner ska inkomma minst 1 månad före årsmötet.
Årsmötet skall:
1. Redogöra för föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning, och
disposition av årets resultat. Årsredovisningen skall följa kalenderåret.
2. Besluta om ansvarsfrihet för sittande styrelse.
3. Val av ny styrelse.
4. Informera styrelsens förslag till årets verksamhet

5. Fastställa medlemsavgift för kommande år

§ 6 Styrelsen
OAC Sverige leds av en styrelse bestående av 4-7 medlemmar.
Årsmötet väljer ordförande och styrelsemedlemmar. Ordföranden väljs på ett år i taget
och övriga styrelsemedlemmar väljs för en period av 2 år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Vid val av ny styrelsemedlem, skall styrelsens sammansättning vara så att OAC
Sveriges olika samarbetspartners så långt det är möjligt representeras i styrelsen. Det
skall läggas vikt på en bred representation vad gäller geografi, ålder och
kvalifikationer.
För att bli styrelsemedlem i OAC Sverige krävs det att man är medlem i en lokal
församling, och att man i sitt sammanhang är känd för sitt engagemang för mission
och står bakom OAC Sveriges trosgrund § 2 och ändamål § 3
Ansvarig sverigeledare är adjungerande i styrelsen, men har ingen rösträtt.
Styrelsen kan fatta beslut när minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande.
Det är önskvärt att enighet uppnås genom samtal och bön. Vid lika röstantal har
ordförande utslagsröst. Kallelse till styrelsemöte sker senast 1 vecka i förväg.

§ 7 Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen skall leda verksamheten utifrån stadgarna, och beslut som fattats av
årsmötet. Styrelsen ansvarar för anställningar inom organisationen. Firmatecknare för
föreningen är Sverigeledare och kassör som var för sig kan teckna föreningen i bank
och firma.

§ 8 Ekonomi
OAC Sverige finansieras genom gåvor från privatpersoner, församlingar,
organisationer, bidrag från fonder, medlemsavgifter samt aktivitetsavgifter.

§ 9 Säte
Styrelse skall ha sitt säte där sverigeledaren är skriven eller där huvudkontoret finns.

§ 10 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan göras på ordinarie årsmöte med två tredjedelars majoritet av
de närvarande. Förslag om ändring av stadgar måste för att kunna behandlas på
årsmötet, vara överlämnad skriftligt till styrelsen senast 1 februari.

§ 11 Upplösning
Förslag om upplösning av OAC Sverige behandlas som vid ändring av stadgar, men
skall i tillägg på nytt antas med 2/3 majoritet på ett extra årsmöte minimum 2 veckor
senare. Eventuella kvarvarande medel överlåts i sin helhet till OAC internationellt.

§ 12 Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts
av årsmötet.

bottom of page