top of page
OAC Sweden without world.png

Stadgar för Open Air Campaigners Sverige

Godkända vid upprättelse av Open Air Campaigners Sverige 

§ 1 Organisation 

Open Air Campaigners Sverige är en förening som förkortat namn används OAC Sverige. 

OAC Sverige är en oberoende missionsorganisation, som samarbetar med Open Air Campaigners International. 

§ 2 Grund 

OAC Sverige bygger sitt arbete på: 

• Bibeln som högsta norm för liv och lära, och delar vision, metoder och uppgift med Open Air Campaigners International. 

• Open Air Campaigners International sin lärogrund «Statement of faith». 

§ 3 Ändamål 

OAC Sverige har till ändamål att: 

• nå kyrkofrämmande och inte troende människor med evangelium om Jesus Kristus. Primärt sker detta genom möten på gator och olika torg, och i situationer där OAC Sveriges predikostil med fördel kan användas. 

• mobilisera och utrusta personer/evangelister i församlingen och missionsorganisationer till evangeliserande tjänst i överensstämmelse med Guds kallelse (missionsbefallningen). Detta sker vid konferenser, seminarier och lokala kurser. 

Föreningen har inte för syfte att tjäna pengar på sin verksamhet. 


§ 4 MEDLEMSKAP 

Alla som har fyllt 18 år och som samtycker i OAC Sveriges trosgrundlag §2 och ändamål §3 kan bli medlemmar. Medlemskap-registrering sker via blankett och betalning av årlig medlemsavgift. 

§ 5 Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta bestämmande organ. Alla medlemmar i OAC Sverige som har betalat årlig medlemsavgift senast 4 veckor innan årsmötet har rösträtt. I tillägg har styrelsemedlemmar och anställda rösträtt på årsmötet. Ordinarie årsmöte bör avhållas innan utgången av April. Inkallelse skall ske med minst 6 veckors varsel. Årsmötedokumentet sänds ut minst 14 dagar före mötet. Ärenden måste meddelas minst 1 månad innan årsmötet 

Årsmötet skall: 

1. Utvärdera årets verksamhet och styrelsens förslag till nästa års verksamhet. 

2. Utvärdera och anta årsredovisningen tillsammans med styrelsens årsberättelse, och disponera årets ekonomiska resultat. Årsredovisningen skall följa kalenderåret och avslutas innan 31.Mars. 

3. Välja styrelse. 

4. Fastsätta årlig medlemsavgift 

§ 6 Styrelsen 

OAC Sverige leds av en styrelse bestående av 3-7 medlemmar. 

Styrelsen väljs av årsmötet. Varje styrelsemedlem väljs för 2 år i taget. 

Styrelsen konstituerar/utgör sig själv. 

Vid val av nytt styrelsemedlem, skall styrelsens sammansättning vara så att OAC Sveriges olika samarbetspartners så långt det är möjligt vara representerade i styrelsen. Det skall läggas vikt på en bred representation vad gäller geografi, ålder och kvalifikationer. 

För att bli styrelsemedlem i OAC Sverige krävs det att man är medlem i en kyrka, och att man i sitt sammanhang är känd för sitt engagemang för mission och tillsluter sig till OAC Sveriges trosgrundlag § 2 och ändamål § 3 

Ansvarig ledare/VD möter i styrelsen med rätt att tala och ge förslag. Styrelsen kan ta beslut när minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Det är önskvärt att enighet uppnås genom samtal och bön. Kallelse till styrelsemöte sker 1 vecka i förväg. 

§ 7 Styrelsens arbetsuppgifter 

Styrelsen skall leda verksamheten med grund i stadgarna, och de beslut som är fattat av årsmötet. Styrelsen anställer och avskedar daglig ledare. 

Organisationen är förpliktande vid underskrift av styrelsens ledare och den ansvarige ledare/VD. 

Två personer kan väljas att vara firmatecknare för organisationen. Den ena är kassören.

Båda firmatecknarna kan var för sig göra betalningar utan att behöva ha den andres  

§ 8 Ekonomi 

OAC Sverige drivs vid hjälp av frivilliga gåvor från privatpersoner, organisationer och fonder. Gåvorna används av ansvarig ledare, och används till den dagliga driften. 


§ 9 Säte

Styrelse skall ha sitt säte i ……………………..


§ 10 Ändring av stadgar 

Ändring av stadgar kan göras på ordinarie årsmöte med 2/3 delars majoritet bland de deltagande. 

Förslag om ändring av stadgar måste för att kunna behandlas på årsmötet, vara överlämnad skriftligt till styrelsen innan 1. december. 

§ 11 Upplösning 

Förslag om upplösning av OAC Sverige behandlas som vid ändring av stadgar, men skall i tillägg på nytt antas med 2/3 majoritet på ett extraordinärt årsmöte minimum 2 veckor senare. 

Det mötet som antar upplösning av OAC Sverige, disponerar kvarvarande medel så att dom i sin helhet går till OAC internationellt. 

Stadgar: Om oss
bottom of page